Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Kodu Yarıyılı
II
T+U Saat
2
Kredisi
2
AKTS
2
Ön Koşul Dersleri ——-
Ders Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Lisans ve Önlisans Dersi
Dersin Koordinatörü  Prof. Dr. Cemal Avcı
Dersi Verenler Okutmanlar ve diğer Öğretim Elemanları
Dersin Yardımcıları ——–
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması , Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

 

 1. İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek
 2. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak.
 3. Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırma.
 4. Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak.
 5. Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği sağlamak.
 6. Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak.
 7. Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.
 8. Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak.

 

Dersin İçeriği Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu inkılapların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya barışı için çabaları. Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lozan Müzakereleri’nin ve Lozan Antlaşması’nın Tahlili ve Sevr Antlaşması ile kıyaslanarak değerlendirilmesi  
2  Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Ankara’nın başkent olması.  
3 Siyasi alanda yapılan inkılâplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk’e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı vb.  
4 Sosyal alanda yapılan inkılâplar: Şapka inkılâbı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu  
5 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı  
6 Ekonomik alanda yapılan inkılâplar  
7 Hukuk alanında yapılan İnkılâplar  
8 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, Sadabat Paktı  
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın ana vatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri  
10 Atatürk’ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi  
11 Cumhuriyetin temel ilkeleri  
12 Atatürk’ün ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler  
13 II. Dünya Savaşı ve Türkiye  
14 Atatürk’ten sonra Türkiye’nin iç politikası (1938-1960)  

 

KAYNAKLAR

 1. Atattürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1997.
 2. Kodaman, Bayram, Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Isparta 2001.
 3. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara 1971.
 4. Baykara, Tuncer, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 2006.
 5. Aybars, Ergun, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1-2, İzmir 2005.
 6. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti 1-2 Atatürk Araştırma Merkezi Yayını
 7. Komisyon,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /1, I/2, II,  YÖK Yayını
 8. Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
 9. Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
 10. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
 11. Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
 12. Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
 13. Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
 14. Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
 15. Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984.
 16. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi -, Ankara, 1974.
 17. Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.
  Bütün Üniversitelerin ders kitapları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları , Anılar ve benzeri kaynaklar…..

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016