Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Kodu Yarıyılı
I
T+U Saat
2
Kredisi
2
AKTS
2
Ön Koşul Dersleri ——-
Ders Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Lisans ve Önlisans Dersi
Dersin Koordinatörü  Prof. Dr. Cemal Avcı
Dersi Verenler Okutmanlar ve diğer Öğretim Elemanları
Dersin Yardımcıları ——–
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki   Kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Cepheler ve Mudanya Ateşkes Antlaşmasını, Milli Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp yorumlayabilecektir.

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

 

1) İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek .
2) Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak.
3) Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.
4) Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak.
5) Farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak.
6) Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip olmak.
7) Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.
8) Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak.
Dersin İçeriği Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, ana başlıkları altında dönem incelenir.

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı yapılarak 19. Yüzyıl Dünyasına genel bir bakış yapılır.  
2 Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları.  
3 Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri.  
4 Şark Meselesi  ve Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları)  
5 I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler.  
6 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi  
7 Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri  
8 İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri.  
9 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler.  
10 Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler.  
11 Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele  
12 Batı Cephesi Savaşları ve Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması.  
13 Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler.  
14 1923 Lozan Barış Antlaşmasının tahlili.  

KAYNAKLAR

 1. Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1997.
 2. Kodaman, Bayram, Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Isparta 2001.
 3. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara 1971.
 4. Baykara, Tuncer, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 2006.
 5. Aybars, Ergun, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, İzmir 2005.
 6. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti I-II Atatürk Araştırma Merkezi Yayını
 7. Komisyon,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /1, I/2, II,  YÖK Yayını
 8. Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
 9. Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
 10. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
 11. Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
 12. Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
 13. Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
 14. Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
 15. Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984.
 16. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi -, Ankara, 1974.
 17. Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.
  Bütün Üniversitelerin ders kitapları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları , Anılar ve benzeri kaynaklar…..

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016